Algemene voorwaarden 2018

Voor de dienstverlening door Kindercoach deHaas te Zoetermeer. Geldend vanaf januari 2018.

Artikel 1. Algemeen, Definities

1.1. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft, ouder/verzorger van cliënt

1.2. Opdrachtnemer: de coach, Githa de Haas

Artikel 2.Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtnemer de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging in ontvangst neemt.

3.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in de verleende opdracht overeengekomen is dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

3.3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de cliënt beter is een andere weg in te slaan, zullen partijen tijdig en onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Ook is het hierbij mogelijk dat de opdrachtnemer meer gespecialiseerde hulp adviseert.

3.4. Voor cliënten onder de 18 jaar geldt dat, gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Mits de betrokken ouder een rol speelt in de opvoeding.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1. Het advies van opdrachtnemer is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen.

4.2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door opdrachtnemer, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

4.3.Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor vervoer van en naar de praktijk.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

5.1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt, daarbij de zorgvuldigheid in acht nemend die van de kindercoach verwacht mag worden. Er wordt een traject samengesteld met behulp van de beschikbare methodieken en materialen. Daarbij staat te allen tijde de cliënt centraal.

5.2. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

5.3. Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.

Artikel 6. Geheimhouding

6.1. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Te allen tijde zal de opdrachtnemer toestemming vragen aan de cliënt alvorens overleg te plegen met derden.

6.2. Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, voicemail en andere middelen is het geheimhoudingsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever degenen die de communicatie via deze media te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal media door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.

Artikel 7. Offertes en aanbiedingen

7.1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

7.2. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

7.3. Aanbiedingen/ offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of derden.

Artikel 8. Betaling

8.1. Na De coachsessie zal de opdrachtgever een factuur ontvangen. De betaling zal door de opdrachtgever voldaan worden middels overmaking op een door opdrachtnemer bekendgemaakte bankrekening. Betaling door opdrachtgever dient in dat geval te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.2. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijk en buitengerechtelijk (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

8.3. Financiële verplichtingen zijn nooit afhankelijk van behaalde resultaten, maar van de inspanning die de opdrachtnemer heeft geleverd.

Artikel 9. Annulering en opzegging

9.1. Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient dit uiterlijk 24 uur van te voren (telefonisch) aan opdrachtnemer te worden doorgegeven. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

9.2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient telefonisch of schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.